Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo
Datum objave: 18.08.2020 12:57 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


NOVO: Izmjene Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

 

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima – IV 1: Podrška sektoru turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATE TOKOM GREJS PERIODA DATOG PRILIKOM REPROGRAMA POSTOJEĆIH NAMJENSKIH KREDITA ZA
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

I

Pozivaju se zainteresovana fizička lica, privredna društva i preduzetnici kojI su registrovani za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti (u daljem tekstu: korisnik) da Ministarstvu održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 31.12.2020. godine podnesu zahtjeve za subvencionisanje kamate na zaključene Ugovore o reprogramu namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo koji su ostvareni kod poslovnih banaka i Investicionog razvojnog fonda.

Grejs period tokom kojeg se vrši subvencionisanje kamate prilikom reprograma namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo može biti najviše do 24 mjeseca.

Subvencija kamate iz stava 1 ove tačke će se odobriti samo za Ugovore o reprogramiranim namjenskim kreditima za turizam i ugostiteljstvo koji su zaključeni nakon 19.03.2020. godine pod jednakim ili povoljnijim uslovima za podnosioce zahtjeva, u smislu visine ugovorene kamatne stope.

II

Za ostvarivanje prava na subvencionisanje kamate iz tačke 1 ovog javnog poziva korisnik mora ispunjavati sledeće uslove:
- Da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u skladu sa zakonom;
- Da je upisan u Centralni turistički registar;
- Privredna društva u svom statutu moraju imati definisanu djelatnost koja se odnosi na turizam i ugostiteljstvo;
- Da je sa poslovnom bankom ili Investiciono razvojnim fondom zaključio Ugovor o namjenskom kreditu za turizam i ugostiteljstvo;
- Da je zaključno sa februarom 2020. godine izmirio poreske obaveze, odnosno da nema neizmirenih poreskih obaveza dospjelih do kraja februara 2020. godine;
- Da evidentira dospjele poreske obaveze kod Poreske uprave
- Da je nakon 19.03.2020. godine zaključio Ugovor o reprogramu postojećeg namjenskog kredita za turizam i ugostiteljstvo sa grejs periodom do 24 mjeseca;

III

Za ostvarivanje prava na subvencionisanje kamate iz tačke 1 ovog javnog poziva korisnik je dužan da dostavi Ministarstvu održivog razvoja i turizma sledeću dokumentaciju:
1) Zahtjev za subvencionisanje kamate;
2) Dokaz o upisu u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u skladu sa zakonom;
3) Informaciju o projektu po kojem je podnosiocu zahtjeva odobren kredit od Investiciono razvojnog fonda ili poslovne banke;
4) Kopiju Ugovora o namjenskom kreditu za turizam i ugostiteljstvo zaključenim sa poslovnom bankom ili Investiciono razvojnim fondom;
5) Kopiju Ugovora o reprogramu namjenskog kredita za turizam i ugostiteljstvo sa grejs periodom do 24 mjeseca;
6) Potvrda od Poreske uprave da korisnik nema neizmirenih poreskih obaveza dospjelih do kraja februara 2020. godine;
7) Potvrda od Investiciono razvojnog fonda ili poslovne banke, kojom se potvrđuje
- Da je korisniku odobren namjenski kredit za turizam i ugostiteljstvo sa navođenjem broja i datuma tog ugovora;
- Ukupan iznos obračunate kamate i mjesečni plan plaćanja kamate u periodu trajanja grejs perioda, a najduže do 24 mjeseca tokom kojih je korisnik dužan da vrši plaćanje;
- Ukupan iznos dospjele a uplaćene/neuplaćene kamate od dana potpisivanja Ugovora o reprogramu namjenskog kredita.
Dokaz o upisu u Centralni turistički registar pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

IV

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma utvrđuje ispunjenost uslova za dodjelu sredstava na ime subvencionisanja kamate iz tačke 1 ovog javnog poziva, na osnovu čega donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevu.
Korisnici čiji zahtjevi budu usvojeni dužni su da shodno mjesečnom planu otplate:
1) izvrše plaćanje iznosa kamate za prethodni mjesec;
2) kao dokaz dostave Ministarstvu izvod o prenosu sredstava preko banke;
3) dostave dokaz Ministarstvu da su evidentirali dospjele poreske obaveze kod Poreske uprave;
Ministarstvo održivog razvoja i turizma nakon dobijene dokumentacije od korisnika će, a u skladu sa rješenjem kojim je zahtjev usvojen, uplatiti iznos mjesečne kamate za vrijeme trajanja grejs perioda.

V

Zahtjevi po ovom javnom pozivu dostavljaju se na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica.

VI

Ovaj javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kontakt osobe su:

1. Nikola Ilić,
e-mail: nikola.ilic@mrt.gov.me  
tel: 020 446 273

2. Boris Rabrenović,
E-mail: boris.rabrenovic@mrt.gov.me  
Tel: 020 446 290